Reeglid

Seto kroonid on kunstiteosed, mis on kaitsud autoriõiguse seadusega. Seto kroonide varalised õigused kuuluvad Seto Infoseltsile. Seto Infoselts ei müü seto kroone vaid tegeleb ainult seto kroonide laenutamisega.

Seto kroonide laenutamise üldtingimused
 1. Seto Kroonid ( edaspidi Teos/Teosed) on autoriõigusega kaitstud kunstiteosed, mille kõik varalised õigused kuuluvad Seto Infoseltsile. Teosed on Seto Infoseltsi omand.
 2. Teosed on 1, 2, 5, 10, 50 ja 100 kroonise nominaaliga, unikaalse seerianumbriga ning tähistatud teose loomise aastaga. Teoseks on ka 10 kroonine hõbetatud meenemünt ja hõbedane münt “30 seto krooni”.
 3. Teostest piraatkoopiate tegemine on keelatud. Piraatkoopiate valmistamise, müügi, rentimise, hoidmise, edasitoimetamise või muul viisil kauplemise eest kutse- või majandustegevuses, kui rikkumisega saadud kasu või tekitatud kahju ületab kahtekümmend miinimumpäevamäära, karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega (Karistusseadustik § 222 lg1).
 4. Teostest piraatkoopiate tegemisel varalise kasu saamise eesmärgil karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot (Karistusseadustik § 224¹).
 5. Teosed antakse kolmandate isikute kasutusse rendilepinguga, mis sõlmitakse suuliselt. Rendileping loetakse sõlmituks Teose/Teoste üleandmisega rentnikule ja tagatisraha ning renditasu tasumisega rendileandjale.
 6. Rendilepingu sõlmimise hetkest on rentnikule üle läinud Teose valdus ja juhusliku hävimise riisiko.
 7. Rentnik on kohustatud hoolitsema Teose eest heaperemehelikult.
 8. Kõigi rendile antud teoste kohta peetakse registrit, kuhu kantakse Teose registrinumber ja rendile andmise kuupäev.
 9. Rentnik tasub rendilepingu sõlmimisel rendileandjale renditavatel Teostel kujutatud nominaalide summale vastava summa eurosid, millest 20% moodustab Teose/Teoste renditasu ning 80% tagatisraha.
 10. Rentnik võib Teose edasi anda kolmandale isikule, millega asub kolmas isik rentniku asemele koos kõigi kaasnevate õiguste ja kohustustega.
 11. Rentnik on kohustatud teose tagastama ühe aasta jooksul peale rendilepingu sõlmimist. Rendile andja võib ühepoolselt pikendada rendile andmise tähtaega, teavitades sellest oma avalikul veebilehel: pank.seto.ee
 12. Teose tagastamisel tagastatakse rentnikule Teose rentimisel tasutud tagatisraha. Teose tagastamisel loetakse igakordseks rentnikuks see isik, kelle käes on Teos ja kes tagastab selle rendileandjale.
 13. Teose tagastamisel kantakse tagatisraha rentniku poolt nimetatud isiku pangaarvele 30 päeva jooksul. Rendileandja võib tagatisraha tagastada ka koheselt sularahas.
 14. Kõik Teose tagastamisega seotud lisakulud kannab rentnik.
 15. Tähtaegselt Teose mittetagastamisel või Teose hävimisel ei tagastata rentnikule tagatisraha ning loetakse sõlmituks Teose ostu-müügi leping ning antud Teose omandiõigus läheb üle rentnikule.
 16. Tagatisraha ei tagastata Teosest piraatkoopiate esitajatele. Piraatkoopia esitamisel on rendileandjal õigus nõuda kohest autoriõiguse rikkumise lõpetamist, kõrvaldada kasutusest Teose piraatkoopia, see hävitada ja esitada politseile avaldus autoriõiguse rikkumise kohta.
 17. Heauskselt Teosest piraatkoopia soetanud isikul on õigus esitada kohtusse hagi oma varaliste õiguste kaitseks, temale piraatkoopia müünud või muul viisil üle andnud isiku vastu.

Seto Infoselts:

Registrikood: 80187064

KMKR: EE101380522

Kullamäe talu, Uusvada küla

Meremäe vald, VÕRUMAA

www.seto.ee

Tel: +372 5046423

rein@seto.ee