Kats seto krooni

2-1 2-2

Osta: e-pood

MUUSIKA

Pillimängul ja muusikal on seto kultuuris oluline koht – tantsimist peetakse Setomaal ja setode kokkusaamistel iseenesestmõistetavaks. Seega on loomulik, et igale suuremale või pidusemale üritusele kutsutakse ka mõni pillimees. Samas aga ei ole seto lugude oskajaid kuigi palju, veelgi vähem on põhjalikult traditsioone tundvaid ja vanu mänguvõtteid valdavaid pillimehi.

Tänapäeval puutuvad seto (pilli)muusikaga kokku eeskätt kultuuriteadlikumad inimesed. Enamasti mängitakse lõõtsalisi, eelkõige karmoškat. Peamiseks põhjuseks on mugavus: seda on kerge kaasas kanda, pilli pole tarvis häälestada, heli on küllalt tugev ning mängimine lihtne. Mingil määral on populaarsust kogumas ka seto väikekannel, kuid seda pigem vaiksemas olustikus ning vaid haruharva tantsuks. Viiulit, eriti selliselt nagu aastakümneid tagasi, tänasel päeval aga enam ei kuulegi. Niisamuti on äärmiselt väheseks jäänud vanamoodi lõõtsamängu. Kuid just viiul ja lõõts ongi olnud põhilised instrumendid seto pillimuusika kujunemisel selliseks, nagu seda täna tunneme. Seetõttu oleks oluline püüelda mitte ainult seto tantsulugude ja tantsude säilitamise, vaid kompleksselt traditsiooniliste pillide ja nüansirikkama mängustiili poole ning laiendada repertuaari vanemate lugudega.

Kuni 20. sajandi keskpaigani oli Setomaal kombeks, et pilli mängisid mehed, tantsisid peamiselt aga naised. Täna sellist vahet enam ei tehta. See on kaasa toonud palju muutusi nii tantsimises kui ka musitseerimises, näiteks mänguvõtetes, stiilis ja instrumentide valikus. Tantsudest eelistatakse paaristantse, mis mõjutab suuresti ka pillimeeste repertuaari.

Suur osa Eesti rahvamuusikutest on seto lugudega mingil määral tuttavad. Enamik neist ei tegele sellega aga süstemaatiliselt ega pane ka rõhku vanale mängustiilile ja traditsioonilisusele. Vaatamata erinevale taustale ja tasemele, on seto muusika neile siiski oluline – see kas seostub päritoluga, meeldib kõla poolest või tagab teatud lisateenistuse. Puhtalt traditsioonilist repertuaari endisaegsel moel mängivaid seto pillimehi on aga vaid mõni üksik. (Allikas: http://www.rahvakultuur.ee )

RAHA ESIKÜLG

Foto: Evelin Urm.

Kujundus: Evelin Urm

RAHA TAGAKÜLG

EFA Seto tantsijad, enne 1930.a

Kujundus: Evelin Urm